Bang Media

Video z'Urwenya

Imicungire y’umutungo w’umwana w’imfubyi

Imicungire y’umutungo w’umwana w’imfubyi Iyo umwana abaye imfubyi akiri muto, Imicungire y’umutungo we ikorwa bitandukanye ariko ubu tugiye kuvuga; iyo umwana afite umwishingizi cyangwa umubereye umubyeyi utaramubyaye.
Imicungire y’umutungo ikozwe n’umushingizi
Umwishingizi acunga ibintu by’urerwa ku buryo bwa kibyeyi kandi akaryozwa ingaruka zitewe n’imicungire mibi yabyo. Ashobora gukorera ku mutungo w’umwana ibikorwa byose bijyanye no kuwucunga mu gihe bigamije inyungu z’uwo mwana.
Ibikorwa umwishingizi atemerewe gukora, ni ibikorwa byose bigamije gutanga, kugurisha kimwe n’ibindi byose bishobora kubangamira umutungo w’umwana atabiherewe uburenganzira n’inama y’ubwishingire.
Uko byagenda uko ari ko kose kirazira ko umwishingizi yakora mu mutungo w’umwana atanga impano kuko binyuranije n’icyo ashinzwe cyo kurengera umutungo w’umwana wishingiwe. Na none umwishingizi ntashobora kugura ikintu cy’umwana yishingiye.
Ubwishingire burangira iyo umwana akuze cyangwa yemerewe ubukure, iyo apfuye cyangwa umwishingizi agapfa, iyo umubyeyi we yari yarabuze cyangwa yarazimiye abonetse, iyo umwe mu babyeyi amwemeye.
Iyo ubwo bwishingire burangiye, umwishingizi agomba kugaragaza mu nyandiko uburyo yacunze umutungo, ikemezwa n’inama y’ubwishingire akayishyikiriza uwari wishingiwe mu mezi abiri akurikira igihe yemerewe ubukure.
Imicungire y’umutungo n’ubereye umubyeyi umwana atabyaye
Ingingo ya 336 igika cya mbere cy’igitabo cya mbere cy’amategeko mbonezamubano igena ko
“ugizwe umwana agumana uburenganzira bwe mu muryango avukamo, muri bwo hakabamo uburenganzira bwo kuzungura”.
Ingaruka yo kugumaho kw’iyo sano ni uko uwagizwe umwana agumana uburenganzira bwe bwo kuzungura mu muryango avukamo.
Ingingo ya 339 y’igitabo cya mbere cy’amategeko mbonezamubano igaragaza ko abana barerwa n’umubyeyi utarababyaye bagira uburenganzira n’inshingano bingana n’iby’abana babyawe n’uwo mubyeyi.
Gusa uwo mubyeyi ni we wenyine ububasha ababyeyi bagira ku bana, nko kumwemerera ubukure, kumuha uburenganzira bwo gukora imirimo y’ubucuruzi cyangwa kwicungira umutungo kandi akiri muto. Uwo mubyeyi ni we wenyine ubazwa inshingano z’umwana ndetse akaba yahagarikwa no ku murimo w’ubwishingire mu gihe yaba atarangije neza iyo nshingano ye.
Agomba rero gucunga umutungo wose w’uwagizwe umwana we waba ukomoka mu muryango avukamo ndetse n’ukomoka ku muryango wamwakiriye.
Icyemezo cyo kugirwa umwana utabyawe gikurwaho iyo bisabwe mu rukiko n’ubereye umubyeyi umwana atabyaye kubera ubuhemu bw’umwana, iyo umwana amaze kwemererwa ko akuze cyangwa n’ubushinjacyaha iyo hari impamvu zikomeye.
Byanditswe hifashishijwe imfashanyigisho’ Dusobanukirwe n’amategeko agenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura(2008)

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment