Bang Media

Video z'Urwenya

Ibyo ugomba kumenya ku ivangamutungo ry’abashakanye

Ibyo ugomba kumenya ku ivangamutungo ry’abashakanye Abashyingiranwe bavanze umuntungo ku buryo busesuye bacungira hamwe umutungo wabo, kandi bakagira ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira.
Gucunga umutungo : Gucunga umutungo bijyana n’ububasha bwo kuwukoresha uko bikwiye, kuwikenuza, kuwutanga no kuwugurisha hakurikijwe ibyo amategeko ateganya.
Umutungo wimukanwa cyangwa utimukanwa wanditse ku izina ry’umwe mu bashyingiranywe ugomba kwandikwa no kuri mugenzi we kugira ngo na we awugireho uruhare.
Kwishyura imyenda yafashwe mbere : itegeko rigenga abashyingiranwe rivuga ko abashyingiranywe bafatanya no kwishyura imyenda yafashwe mbere ndetse na nyuma y’isezerano ry’ugushyingirwa kwabo.
Uguseswa kw’uburyo bw’ivangamutungo rusange : Iyo uburyo bw’ivangamutungo rusange busheshwe ku mpamvu ziteganywa mu ngingo ya 23 y’itegeko rigenga abashyingiranwe , rivuga ko abari barashyingiranywe bagabana mu buryo bungana umutungo n’imyenda bahuriyeho. Ibikoresho bidashobora gusangirwa n’ibikoreshwa mu kazi k’umwe mu bashyingiranywe bihabwa mbere na mbere usanzwe abikoresha.
Ababerewemo umwenda bafite uburenganzira bwo gusaba kwishyurwa imyenda yafashwe n’abashyingiranywe mbere yo gusesa uburyo bw’imicungire y’umutungo wabo. Uberewemo umwenda ahitamo gukurikirana umwe cyangwa undi mu bashyingiranwe ku mwenda wose ; uwishyuye akaba yahindukirira mu genzi we asaba ko yahamagazwa ku gahato mu rubanza cyangwa yamusubiza uruhare yamutangiye yishyura umwenda bari basangiye.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment