Bang Media

Video z'Urwenya

ESE KOKO ABIRABURA BAVUMWE N’IMANA

Mu gihe Bibiriya ivuga ko abantu bose bakomoka kuri Adamu na Eva, abantu bibaza igituma usanga abantu bafite impu zitandukanye. Abazungu n’Abirabura. Mu gusobanura iryo hurizo, abahanga bajya mu miterere y’umubiri bakerekana ubusumbane bw’ingano ya za mélanines ari zo zigenga ibara ry’uruhu. Nyamara ariko hari n’abandi basobanura kubaho kw’abirabura nk’igihano cy’Imana ndetse bakanifashisha imirongo ya Bibiliya mu kubishimangira. Uko abirabura bameze ubu siko bahoze !

Urubuga rwitwa africaspeaks.com ruvuga ko abirabura ngo ari bo babayeho mbere ku isi. Bivuze ko abazungu, abarabu n’andi moko yaturutse ku birabura. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko mu myaka 20,000 ishize abirabura ngo bari barateye imbere kurusha ayandi moko atuye isi. Nyamara ariko ngo kubera ubucakara, uburetwa, ubukoroni n’ibindi bibi bagiye bakorerwa ngo bagiye bahunga bagatura ahihishe nuko biba intandaro yo gusubira inyuma kwabo. Uku gutera imbere kw’abirabura ngo ntibaguterwaga n’uko hari ubundi bwoko babanje gukandamiza, ahubwo ngo ni uko aribo bageze mbere ku isi. Ikindi kandi ngo ni uko ubu bwoko bwabaye cyane muri Afrika ahantu hava izuba ryinshi cyane bityo ngo za mélanines zitera imbere cyane kurusha ayandi moko. Abirabura kandi ngo ntibasaza vuba ugereranyije n’abazungu.

Ni byinshi bavuga byiza ngo abirabura bafite ugereranyije n’abazungu. Barengaho bakanavuga ko technologie itavukiye mu Bugereki ahubwo ngo ni mu banyamisiri bo mu moko y’abitwa Aba Nubiens ndetse n’aba Kouchites, kandi aya moko yari agizwe n’abantu biganjemo abirabura. Ndetse ngo mu Bugereki bariya ba filozofe bazwi cyane nka Socrate na Platon ngo bavutse mu bwoko bwayobowe n’abirabura. Si ibyo gusa kuko ngo abantu bo mu bwoko bwa Dogon, batuye muri Mali y’ubu, Niger na Burkina Faso ndetse n’igice cya Cote d’Ivoire bari abahanga cyane mu bijyanye n’imibumbe, kuko babashije gushushanya system ishingiye ku nyenyeri bemeraga cyane yitwa Sirius bayishushanya nta gikoresho bakoresheje kindi uretse amaso yabo, mu gihe abandi bahanga babashije kubigeraho bifashishije ibikoresho kabuhariwe birimo na telescope.

Abirabura ngo bavumwe n’imana ?

Nyamara n’ubwo hari ababona abirabura nk’ubwoko bwa cyera bufite ubunararibonye n’ubuhanga bwihariye abandi bo siko babibona. Mu bashaka gusobanura inkomoko yo gutandukana kw’uruhu hagati y’abazungu n’abirabura ariko noneho bifashishije bibiriya, bavuga ko ngo kugira uruhu rwirabura ari igihano Imana yahaye umwe mu bakurambere imuziza ikosa yari amaze gukora. Uwitwa Robert Jameson ndetse na David Brown bavuga ko ibyanditse mu itangiriro : 9,25 ko Imana yavuze ko Kanani avumwa ubundi akaba umugaragu kuri bene se ariho abirabura bakomoye icyo aba bagabo bita umuvumo wo kuba abacakara.

Muribuka ko abirabura bagiye bajyanwa ku mugabane wa Aziya aho babaga bashinzwe kurinda abagore b’ibikomerezwa abandi bakajyanwa nyuma y’igihe ku mugabane wa Amerika aho bakoreshwaga imirimo y’ubucakara mu gihe uwo mugabane wari umaze kuvumburwa. Aba bagabo ngo bumva ari igihano gisobanutse neza ndetse na Bibiriya isobanura. Aba bagabo bakaboneraho kuvuga ko Imana yageneye abirabura kuzagira uruhu rwirabura no kuzaba abacakara b’andi moko.

Imirongo ya Bibiriya yabaye inkomoko y’iki kibazo.

Nowa atangira guhinga ubutaka ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo arasinda, yambara ubusa, mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa abibwira bene se bari hanze. Semu na Yafeti benda umwambaro bawushyira ku bitugu byabo bombi, bagenza imigongo batwikira ubwambure bwa se kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye aravuga ati : Kanani avumwe, azabe umugaragu w’abagaragu kuri bene se, kandi ati Uwiteka ahimbazwe niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we, Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we.Intangiriro : 9,20-27

Hari rero abagendeye kuri iyi mirongo bavuga ko Imana yahaye abirabura igihano cyo gukorera abadasa nabo ibihe byose. Hashize imyaka abakomoka kuri Kanani baje kurushwa intege n’abitwa Aba Israelites bakomoka kuri Semu ubundi baza kurushwa intege n’abandi bitwa Aba Médo perse, Abagereki, Abanyaroma( bivugwa ko bakomoka kuri Yafeti). Uku kuneshwa kw’abakomoka kuri Kanani hari abavuga ko gufitanye isano n’umuvumo umukurambere wabo yavumwe. Nk’uko bigaragara, uyu muvumo ntufite aho uhuriye n’abirabura.

None se niba ari uko bimeze, Abirabura bakomoka he ?

Hari noneho abavuga ko baba bakomoka ku bandi bahungu babiri ba Shemu. Uwitwa Kushi ndetse na Kuti. Aba bahungu ngo ababakomokaho baje kuba mu bice bitandukanye bigize umugabane wa Afrika. Ariko nk’uko tumaze kubibona nta na hamwe muri Bibiriya bavuga ko abakomoka kuri bariya bahungu babiri bavumwe. Mbere ya Yezu Kristu kandi ngo n’idini ry’Abayahudi ryari rifite uko abirabura ribasobanura.

Igitabo cyitwa Ancyclopedia Judaica kivuga ko Kush ukomoka kuri Shemu yagize uruhu rw’umukara nk’igihano bitewe n’uko Shemu yakoreye imibonano mpuzabitsina mu nkuge. Naho muri Amerika, abashyigikiye cyane ubucakara barimo uwitwa John Flitcher ahitwa Louisiane, bo bigishaga ko icyaha cyazanye umuvumo wakurikiye abakomoka kuri Kanani waturutse ku bukwe bw’abahuje amaraso. Yavuze ko kandi Gahini yahawe uruhu rw’umukara nyuma yo kwica murumuna we Aberi. Yigishaga kandi ko Shemu yakoze icyaha agashakana n’umuntu ukomoka mu muryango wa Gahini.

Gusa iyo usesenguye usanga izi nyigisho nta shingiro na rito zifite muri Bibiriya. Mu binyejana bishize abigisha urukundo mu bantu berekanye ko umuvumo uvugwa ko Nowa yavumye washyizwe ku birabura atari byo. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1700, umucamanza witwa Samuel Sewall yavuze ko Kanani ariwe wavumwe inshuro eshatu kandi ntaho ahuriye n’abirabura. Uvugwa ko akomokwaho n’abirabura ni Shemu kandi uyu mugabo ntaho avugwamo. Abirabura ngo bakomoka kuri Kush ntabwo ari kuri Kanani bakomokaho. Nyamara abarebera ibintu hafi bavuga ko abantu basoma ziriya ngingo zo muri Bibiriya bazisobanura uko bishakiye kugira ngo babuze abantu uburenganzira bwabo bw’ibanze ndetse no kugira ngo basobanure impamvu y’uburetwa bwakorwaga icyo gihe.

Mu kurangiza iri sesengura twagira tuti nta na hamwe muri Bibiriya hagaragaza ko abirabura bavumwe n’Imana. Ikindi ni uko nta na hamwe muri Bibiriya bavuga ku buryo buziguye ko Abirabura bakomoka ku muntu runaka. Ikindi kandi usomye neza wasanga nta na hamwe havuga ko umuvumo waciriwe Kanani wigeze ucibwa ku bazamukomokaho bose. Bityo rero uwavuga ko Abirabura bavumwe n’Imana yaba ari mu ikosa cyane.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment